Practice-Oriented Direction of Professional Preparation of Future Teachers of Primary Education in the Context of European Integration Processes

Liudmyla Koval, Olga Popova, Tetyana Nikonenko

Özet


The article reveals the essence of practice-oriented training of future teachers of primary education on the basis of the implementation of contextual learning technology. An express analysis of the phenomenon of pedagogical thinking was made, certifying that it personifies the level of development of mental, cognitive, creative, and research abilities of the future teacher of primary education, his operational and technological skills, which consist in finding solutions to any problem situation; in shaping pedagogical thinking of future teachers of primary education a special role was played by pedagogical situations that were solved with the help of practice-oriented tasks (pedagogical tasks). In the process of experimental learning, we specifically modeled pedagogical situations that were solved using a system of practice-oriented tasks represented by three groups: general pedagogical, didactic-methodical, and reflexive-design. No less important for the development of pedagogical thinking of future teachers of primary education during practical and laboratory classes was the use of interactive teaching methods, namely: brainstorming, discussion, debate, various types of training, etc. The active introduction of contextual learning technology, based on the practice-oriented activity of teachers, first of all, influenced the formation of a new pedagogical thinking and provided for an understanding of the value-attitude to the future profession, and an awareness of one’s own capabilities that determine professional growth paths.


Anahtar Kelimeler


Teacher training, Contextual learning technology, Pedagogical thinking, Reflection, Practice-oriented activity.

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Bespalko, V. P. (1995). Pedahohyka y prohressyvnye tekhnolohyy obuchenyia. Moskva.

Demianenko, N. M. (2014). Kontekstno-profesiina pidhotovka maibutnoho vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu. Optymizatsiia tsyklu sotsialno-humanitarnykh dystsyplin u vyshchii osviti Ukrainy v konteksti yevrointehratsii: monohrafiia. Kyiv. pp. 88-119.

Dubaseniuk, O. A. (2013). Modernizatsiia systemy osvity v Ukraini v umovakh suchasnykh hlobalizatsii nykh protsesiv. Osvitni reformy: misiia, diisnist, refleksiia: monohrafiia / za red. Vasylia Kremenia, Tadeusha Levovytskoho, Viktora Ohneviuka, Svitlany Sysoievoi. Kyiv: Edelveis. pp. 253-262.

Johnson, E. B. (2002). Contextual teaching and learning what it is: and why its here to stay. London: Corwin Press.

Kashapov, M. M. (2000). Psykholohyia pedahohycheskoho myshlenyia: monohrafyia. Sankt-Peterburh: Aleteiia.

Koval, L. V. (2012). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv u konteksti rozvytku pochatkovoi osvity: monohrafiia. Donetsk: LANDON-KhKhI.

Kraevskyi, V. V. & Berezhnova, V. V. (2006). Metodolohyia pedahohyky: novыi эtap. Moskva: Akademyia.

Levina, M. M. (2001). Tekhnolohyy professyonalnoho pedahohycheskoho obrazovanyia. Moskva: Akademyia.

Machynska, N. I. (2013). Pedahohichna osvita mahistrantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv nepedahohichnoho profiliu: monohrafiia / za red. S. O. Sysoievoi. Lviv: LvDUVS.

Marusynets, M. M. (2015). Pedahohichni umovy ta zasoby formuvannia profesiinoi refleksii maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv. “Hirska shkola Ukrainskykh Karpat” DVNZ “Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka” nauk. fakh. vyd. z pedahohichnykh nauk. № 12–13. Ivano-Frankivsk. pp. 196–199.

Verbytskyi, A. A. (1987). Kontseptsyia znakovo-kontekstnoho obuchenyia v vuze. Voprosy psykholohyy, 5, 31-39.

Yarmachenko, M. D. (ed.) (2001). Pedahohichnyi slovnyk. Kyiv: Pedahohichna dumka.

Zhelanova, V. V. (2013). Kontekstne navchannia maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv: teoriia i tekhnolohiia: monohrafiia. Luhans.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i2.2060

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2019 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.