Postmodern Yaklaşımın Tarih Eğitimine Yansımaları

Ayten Koruroğlu

Özet


 

Reflections of Postmodern Approach to History Education

 Abstract

Postmodernism is characterized as a concept following the modernity and it is referred together with the concepts of deconstructionism or post-structuralism. Postmodernism, which is used in the meaning of the future of modernism, has an attitude against modernism. Today, the debate on postmodernism and modernism has not ended yet. Postmodernists see the world as a pattern which is alterable and diverse. The concept of postmodern history is against the traditional concept of history. As the postmodernism gives importance to popular culture, it argues that it is necessary to use local and oral history methods in the writing of history. Persons and groups who have not entered the history textbooks should be studied, the events that are important to the local community should be examined and discussed, and daily life should be addressed. Postmodernism places importance on localism and local culture. In this context, postmodernism considers verbal history as the most appropriate approach to the study of local history.

The purpose of this research is to explain the reflections of postmodern education in history education. The research is a study in documentary screening type. For the collection of research data, research related to the subject were used. In this research, the concept of postmodernism is tried to be explained and the effects of this concept on education, especially history education, are discussed. As a result of the nature of postmodernism, it has brought a new perspective to traditional history and history education. Although this perspective has been widely accepted by traditionalist historians, it has been adopted by many innovative historians, because of the new approaches in education. Especially constructivism, the reflection of the postmodernist approach, is a widely accepted conception today. In this context, understanding postmodernism as a concept and studying its reflections on history education are the main purpose in this research.  The concept of postmodern history is seen as an understanding of local and verbal history. Therefore, in this research, the concepts of local and verbal history have been tried to be explained by also using the literature review.

 

Postmodern Yaklaşımın Tarih Eğitimine Yansımaları

Öz

Postmodernizm, modern sonrası olarak nitelendirilmekte, yapıbozumculuk veya post-yapısalcılık kavramlarıyla birlikte anılmaktadır. Modernin ilerisinde anlamında kullanılan postmodernizim, modernizme karşı bir tavır sergilemektedir. Bugün halen postmodernizm ve modernizm tartışmaları son bulmuş değildir. Postmodernistler dünyayı değişebilir ve çeşitli bir desen olarak görmektedirler. Postmodern tarih anlayışı ise, geleneksel tarih anlayışına karşıdır. Postmodernizm popüler kültüre önem verdiği için, tarih yazımında yerel ve sözlü tarih yöntemlerinden yararlanılması gerektiğini savunmaktadır. Tarih ders kitaplarına girmemiş kişi ve gruplar araştırılmalı, yerel toplumca önemli görülen olaylar incelenip ele alınmalı, gündelik hayat işlenmelidir. Postmodernizm yerelliğe ve yerel kültüre önem vermektedir. Bu bağlamda postmodernizm yerel tarihin incelenmesine en uygun yaklaşım olarak sözlü tarihi görmektedir.

Araştırmanın amacı postmodern eğitim anlayışının tarih eğitimindeki yansımaları açıklamaktır. Araştırma, belgesel tarama türünde bir çalışmadır. Araştırma verilerinin toplanması için konu ile ilgili araştırmalar harmanlanarak kullanılmıştır. Yapılan araştırmada öncelikle postmodernizim kavramı açıklanmaya çalışılmış olup bu kavramın eğitime özellikle tarih eğitimine etkileri tartışılmıştır. Postmodernizmin doğası gereği her alana yenilik getirmiş olduğu gibi geleneksel tarih anlayışına ve tarih eğitimine de farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu bakış açısı gelenekselci tarihçiler tarafından pek kabul görmese de günümüzde eğitimdeki yeni yaklaşımlar dolayısı ile pek çok yenilikçi tarihçi tarafından da benimsenmiştir. Özellikle postmodern yaklaşımın yansıması yapılandırmacılık günümüzde çok kabul gören bir anlayış durumundadır. Bu bağlamda bu çalışmada kavram olarak postmodernizimi anlamak ve özellikle tarih eğitmine yansımalarını incelemek ana hedef olmuştur.  Postmodern tarih anlayışı ise karşımıza yerel ve sözlü tarih anlayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle yapılan araştırmada yerel ve sözlü tarih kavramları da kaynak taraması yapılarak açıklanmaya çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Postmodernism, Postmodern History, History Education, Local History, Oral History,Postmodernizm, Postmodern Tarih, Tarih Eğitimi, Yerel Tarih, Sözlü Tarih.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arslan, Y. (2012). Yerel ve sözlü tarih algısının ortaöğretim öğrencileri üzerindeki yansımaları (Tunceli merkez örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Akpınar, B., Çakmak, Z., & Kara, C. (2010). Postmodernizmin ilköğretim 6. ve 7. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programına yansımaları., Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2) 137-160.

Aksoy, N. (2010). Postmodern sanat eğitimi kapsamında ilköğretim görsel sanatlar eğitiminin değerlendirilmesi ve programın yeniden yapılandırlması için öneriler, Yayımlanmamış Doktora Tezi., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi.

AKTEKİN, S. (2010). Ortaöğretim tarih eğitiminde yerel tarihin yeri ve önemi., Eğitimde Kuram ve Uygulama, 6(1), 86-105.

Aydın, H. (2006). Eğitimde modern ve postmodern modeller., Bilim ve Gelecek Dergisi, 33, 60-69.

Boboc, M. (2012). The postmodern curriculum in a modern classroom. International Journal of Education, 4(1), 142.

Caunce, S. (2001). Sözlü tarih ve yerel tarihçi., (çev: B. Bülent Can, Alper Yalçınkaya), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Coleman, M. C. (2013). Response to a postmodernist: Or, a historian’s critique of postmodernist critiques of history., At the Limits of History (pp. 129-142). Routledge.

Demircioğlu, İ. (2010). Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar., tarih bölümü özel öğretim yöntemleri., (3. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.

Doltaş, D. (2003). Postmodernizm ve eleştirisi, tartışmalar, uygulamalar., Ankara: İnkılap Yayınları.

Hart, S. (2007). Derrida and postmodernity: at the end(s) of history., requirement for a higher degree of the university of southampton.

Harvey, D. (2003). Postmodernliğin durumu., (çev: Sungur Savran), İstanbul: Metis Yayınları.

Hollinger, R. (2005). Postmodernizm ve sosyal bilimler, tematik bir yaklaşım., (çev. Ahmet Cevizci), İstanbul: Parardigma Yayınları.

Iggers, G. G. (2000). Bilimsel nesnellikten postmodernizme, yirminci yüzyılda tarih yazımı., (çev: Gül Çağalı Güven)., (2. Baskı), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Işık, H. (2008). İlköğretimde tarih konularının yerel tarih ile ilişkilendirimesinin öğrenci başarısına etkisi., Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, I/4(291-310)

Işık, H. (2014). Tarih öğretimi ve yerel tarih., M. Safran (Ed.) Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri., (2. Baskı), (ss.256-266), İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.

Jencks, C. (2010). What is Postmodernism? John Wiley & Sons Ltd.

Jenkins, K. (1997). Tarihi Yeniden Düşünmek, (çev: Bahadır Sina Şener), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Keskin, A. (2008). Post-Modern dünyada modern tarih yapmak üzerine., U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9,15.

Kılıç, L. & Bayram, B. (2014), Postmodernizm ve eğitim., Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi,3/1, 368-376.

Koruroğlu, A., & Özkul, A. E. (2017). An evaluation of local and oral history of Cyprus teaching on the basis of postmodern education: student and teacher opinions. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(11), 7295-7306.

Lyotard, J. F. (2000). Postmodern durum., (çev: Ahmet Çiğdem), Ankara: Vadi Yayınları.

Metin, B., & Oran, M. (2014). İlköğretim sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders içi yerel tarih konusundaki faaliyetleri Uşak ili örneği., Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 204-216.

Opperman, S. (2006). Postmodern tarih kuramı, tarih yazımı, yeni tarihselcilik ve roman., Ankara: Phoenix Yayınları.

Parkers, R. J. L. (2006). Interrrupting history a critical-reconceptualisation of history curriculum after ‘the end of history’., Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, School of Education, University of Newcastle.

Sağlam, M. (2010). 1970-1975 dönemi ilkokul öğrencilerinin eğitim deneyimleri, sözlü tarih yöntemiyle bir çalışma., Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi.

Sarı, İ. (2007). Sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih etkinliklerinin öğrenci, başarı, beceri ve tutumlarına etkisi., Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

Sarı, H. (2014). Tarih öğretimi ve sözlü tarih., M. Safran (Ed.) Tarih nasıl öğretilir? Tarih öğretmenleri için özel öğretim yöntemleri, (2. Baskı), (ss.251-255), İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.

Sarup, M. (2004). Post-yapısalcılık ve postmodernizm., (çev: Abdülbaki Güçlü), (2. Baskı), Ankara Bilim ve Sanat Yayınları.

Southgate, B. (2012). Tarih:ne ve neden, antik, modern ve postmodern yaklaşımlar., (çev: Çağdaş Dizdar, Erhan Baltacı, Didem Salihoğlu, Tuba Altın, Berkay Ekrem Ersöz), Ankara: Phoenix Yayınları.

Şahin, C. T. (2011). Yerel tarih uygulamalarının başarıya ve öğrenci ürünlerine etkisi., Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4, 16. 453-462.

Şimşek, A. & Pamuk, A. (2014). Tarih Yazıcılığının Dünü, Bugünü ve Yarını Üzerine Kısa Bir Bakış, M. Safran (ed.) Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri, (2. Baskı), (ss.23-28), İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.

Thompson, P. (1999). Geçmişin sesi., (çev: Şehnaz Layıkel), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Tosh, J. (2005). Tarihin peşinde., (çev: Özden Arıkan), (2. Baskı), İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Yılmaz, K. (2013). Postmodernist yarih yaklaşımı: postmodernizmin tarih eğitimi için doğurguları., Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 197-209.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i3.1987

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2019 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.