Terekeme (Karapapak) Türkleri ve Mânileri (Bayatıları/Mahnıları): Muş-Bulanık Çevresi / Terekeme/Karapapak Turks and their Quatrains Called as Mani/Mahnı or Bayatı (Muş-Bulanık District)

MUHAMMET KEMALOĞLU

Özet


Abstract

Manis, which are called with different names in the geography of Anatolia, show similarities in terms of form and content in general. Mani read within a particular tradition also reflects poetry taste of the Turkish people ideally. This study benefits from the data of field research that we have done. Mani and the tradition of reading Mani which has been got through compilation in the field, transmitted from generation to generation, which has specific rules and reflects the mentality, love, longing, feeling, and behavior of local people and culture of the region are going to form the main part of the study. In addition to this, characteristics of Terekeme (Karapapak) Turks’ dialect are also dwelled on.

Öz

Anadolu coğrafyasında farklı isimlerle zikredilen mâniler, şekil ve muhteva açısından genel olarak benzerlikler göstermektedir. Belirli bir gelenek dâhilinde söylenen mâniler, Türk halkının şiir zevkini de en güzel şekilde aksettirmektedir. Bu çalışmada yapmış olduğumuz saha araştırmasının verilerinden yararlanılacaktır. Çalışmanın esas bölümünü; sahada derlemeler yoluyla elde edilmiş, kuşaktan kuşağa aktarılan, belirli kuralları olan, yöre insanının; düşünce yapısını, sevdalarını, özlemlerini, duygu ve davranışlarını, yörenin kültürünü yansıtan maniler ve mani anlatma geleneği oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Terekeme (Karapapak) Türklerinin ağız özellikleri üzerinde de durulmuştur.

Les turcs de Terekeme (Karapapak) et leurs qutrains (region de Muş-Bulanık) Résumé Les manies appelées par des noms différents en Anatolie, présentent des ressemblances en terme de forme et de contenu. Les manies, qui se disent dans une tradition particulière, reflètent aussi le plus bel exemple de la poésie du peuple turc. Dans cette étude, nous allons utiliser les données de notre recherche de terrain. La partie fondamentale du travail consiste en manies et la tradition du récit des manies acquises au moyen du travail de terrain, transmis de génération en génération, avec des règles spécifiques et en reflétant la structure de la pensée des gens de la région, leurs aspirations, leurs sentiments, leurs attitudes et comportements et leur culture. En outre, on va aussi analyser les caractéristiques de bouche des Turcs de Terekeme (Karapapak)


Anahtar Kelimeler


Mani, Turkish Culture, Terekeme, Mani, Mahnı, Bayatı, Türk Kültürü, Karapapak, Muş, Manie, culture turque, Terekeme, tradition, famille.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abhazlar. (1981) Đnönü Ansiklopedisi, Cilt: 1, s. 75.

Akçora, Ergünöz. (1996) Rusya’nın Kafkasya Siyaseti ve Geçmişten Günümüze Çeçenler,

Đstanbul.

Akdağ, Mustafa. (1975) Türk Halkının Dirlik Düzenlik Kavgaları, Celali Đsyanları, Ankara.

Akkuş, Muzaffer. (2004) “a/e Seslenme Edatının Đşlevleri Üzerine Bir Araştırma”,

Uluslararası Türk Dili Kurultayı. (20-26 Eylül 2004) Bildirileri I, TDK, Ankara.

Akpınar, Yavuz. (1994) ″Nügari Mir Hamza″, Azeri Edebiyatı Araştırmaları, Đstanbul, s. 465-

Aksan, Doğan. (1995) Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK Yayınları, Ankara.

Alatlı, Alev. (2005) Dünya Nöbeti, Đstanbul.

Alışık, Gülşen Seyhan. (2005) Görkemli Âlim Muharrem Ergin Beğ (1923 Gögye-6

Ocak1995 Đstanbul), Prof. Dr. Muharrem Ergin’e, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt:

, Sayı: 4, Aralık, s. 10-25,

Altaş, Hanifi. (2005) Telafer Yahut Babil'in Son Sürgünleri! , Türk Dirlik, 4 Eylül.

Alyılmaz, Semra. (2003) Borçalılı Bilim Adamı, Eğitimci, Şair Valeh Hacılar, Ankara.

Andrews, Peter Alford. (1992) Türkiye'de Etnik Gruplar, Çev. Mustafa Küpüşoğlu, ANT

Yayınları, Đstanbul.

Aslan, Ensar. (1995) Çıldırlı Aşık Şenlik, Hayatı, Şiirleri ve Hikayeleri, Ankara.

Aslan, Kıyas. (1994) Ahıska Türkleri, Ankara.

Aşıkpaşaoğlu. (1949) Tevarih-i Al-i Osman, Atsız Neşri, Đstanbul.

Avcıoğlu, Doğan. (1997) Türklerin Tarihi, 1. 2. 4. 5. Kitap, Đstanbul.

Aydın, Mustafa. (2005) Üç Büyük Gücün Çatışma Alanı Kafkaslar, Gökkubbe Yayıncılık,

Đstanbul.

Aydoğ, Orhan. (1998) Karapapaklar, Seminerler Çalışması, Đnönü Üniversitesi Eğitim

Fakültesi Tarih Eğitim Bölümü, Malatya.

Baddaley, John F. (1996) Rusların Kafkasyayı Đşgali ve Şeyh Şamil, Đstanbul.

Bala, Mirza. (1993) ″Çerkezler″, Đslam Ansiklopedisi, Cilt: 3, Đstanbul, s. 375.

Bala, Mirza. (1967) ″Karapapak″, Đslam Ansiklopedisi, M. E. B. Yay. , Cilt: 6, Đstanbul, s.

Bala, Mirza. Kumuklar, Đslam Ansiklopedisi, Cilt: VI, s. 986.

Başgöz, Đlhan. (2003) Yunus Emre I, Cumhuriyet Gazetesi yayını, Đstanbul.

Batmanova, Đ. A. (1940) Grammatika Kirgizskogo Yazika (Kırgız Dili Grameri) III, Frunze.

Bayram, Đbrahim. (1976) Ağrı Eleşkirt Đlçesi Merkez Ağzı, Atatürk Üniv, Lisans Tezi,

Erzurum.

Berkok, Đsmail. (198l) Tarihte Kafkasya, İstanbul.

Binbaşı Nazmi. (1334) Kafkasya ve Türkistan, İstanbul.

Caferoğlu, Ahmet. (1958) "Anadolu Ağızlarında Đçses Ünsüz Benzeşmesi", Türk Dili

Araştırmaları Yıllığı, Belleten, s. 1-11.

Caferoğlu, Ahmet. (1995) Doğu Đllerimiz Ağızlarından Toplamalar, Türk Dil Kurumu

Yayınları: 62, Ankara.

Caferoğlu, Ahmet. (1983) Kafkasya Türkleri, Ankara, s. 55-56.

Caferoğlu, Ahmet. (1983-1988) Türk Kavimleri, Enderun Kitabevi, Đstanbul.

Caferoğlu, Ahmet-Yücel, Tahsin. (1976) ″Đran’da Türkler″, TDEK, Ankara. .

Caferoğlu, Ahmet-Yücel, Talip. (1976) ″Karapapaklar″, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara.

Celilov, Ağasıoğlu Feridun. (2004) Azerbaycan Dilinin Morfonologiyası, Bakı, 1988, çev.

Mehmet Göçmez, Azerbaycan Dilinin Ses ve Şekil Bilgisi, G. Ü. Kırşehir Fen-Ed. Fak. TDE

Bölümü Bitirme Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Sarıkaya, Kırşehir.

Cemşidov, Şamil. (1990) Kitab-ı Dede Korkut, Ankara.

Çekiç, Hulusi. (1976) Karşılaştırmalı Atasözleri, Kalite Matbaası, Ankara.

Çelebioğlu, Amil. (1995) Türk Ninniler Hazinesi, Đstanbul.

Çetinkaya, Nihat. () Kızılbaş Türkler, Đstanbul, 2005.

Çıldır Âşık Sempozyumu. (2000) Ankara.

Dalkıran, Sayın. (1997) Đbn-i Kemal ve Düşünce Tarihimiz, Đstanbul.

Daşdemir, Muharrem. (2009) “Terekeme/Karapapak Ağızlarındaki Đkili Biçimler ve Bunların

Etnik Kökenle Đlişkisi”, [Bildiri] II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları

Çalışmayı, (Mayıs), Kars.

David MARSHALL LANG. (1997) Gürcüler, Đstanbul.

Demir, Ali Faik. (2003) Türk Dış Politikası Perspektifinden Güney Kafkasya, Bağlam

Yayınları, Đstanbul.

Demir, Ali Faruk. (1996) ″SSCB’nin Dağılmasından Sonra Türkiye-Azerbaycan ilişkileri″,

Değişen Dünya ve Türkiye, Der. Faruk Sönmezoğlu, Đstanbul.

Demirtaş, Ahmet. (2009) “Kırım Savaşı ve 93 Harbi Sürecinde Osmanlı Memleketine Gelen

Göçmenlerin Sevk ve Đskanları”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırma Enstitüsü Dergisi,

Sayı, 41, Erzurum.

Derleme SÖZLÜĞÜ. (1993) C. I-XII, TDK Yayınları, Ankara.

Devellioğlu, Ferit. (1993) Osmanlıca Sözlük, Đstanbul.

Devlet, Nadir. (1996) ″Kuzey Kafkasya'nın Dünü Bugünü″, Yeni Forum, Mayıs, s. 7.

Dündar, Selahattin-Çetinkaya, Haydar. (2004) Terekemeler (Karapapak Türkleri), . (El

Kitabı), Eylül.

Ebülfez Elçibey, Fars Şovenizmi, Çev. : Cavit Veliev, http://www. gunaskam.com/tr/index.

php?option=com_content&task=view&id=40&ıtemi=41.

Ebülgazi BAHADIR HAN. Şecer-i Terakime, Türklerin Soy Kütüğü, Haz. Muharrem Ergin,

Tercüman 1001 Temel Eser.

Efendioğlu, Süleyman. (2006) Cümle Menşeli Edatlar, Prepositions Originated From

Sentence, A. Ü. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 31, Erzurum, 193-207.

Efendioğlu, Süleyman. (2009) Turkish Studies International Periodical For the Languages,

Literature and History of Turkish or Turkic, Volume, 4/3, Spring, s. 808-809.

Efendiyev, Paşa. (1981) Azerbaycan Şifahi Halk Edebiyatı. Bakı: Maarif Nəşriyyatı.

Elitok, Nevin. (2006) Muş Đlinden Derlenen Mâniler Üzerine Bir Đnceleme, Fırat Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Ercilasun, A. Bican. (1983) Kars Đli Ağızları-Ses Bilgisi, Ankara.

Ercilasun, Ahmet Bican. (1987) Irak Türklerinin Dil ve Edebiyatı, Irak Türkleri Sempozyumu

Tebliğleri.

Erel, Şerafettin. (1961) Dağıstan ve Dağıstanlılar, Đstanbul.

Ergin, Muharrem. (1993) Türk Dil Bilgisi, Đstanbul.

Ergun, Metin. (1997) Karakalpak Aşık Tarzı Şiir Geleneği Üzerine Araştırmalar, Milli

Folklor, Sayı: 35, Güz, s. 10-16.

Erkan, Aydın Osman. (1999) Tarih Boyunca Kafkasya, Đstanbul, Haziran.

Eröz, Mehmet. (1990) Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, Ankara.

Eyüpoğlu, Đsmet Zek. (1987) Şeyh Bedreddin ve Varidat, Đstanbul.

Fanina, W. Halle. (1997) Kafkasya Üzerine, Kafkasya Yazıları, Çev: Ali Çurey, Đstanbul.

Fığlalı, E. R. (1989) Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, Ankara.

Göçmez, Mehmet. (2004) Azerbaycan Dilinin Ses ve Şekil Bilgisi (Feridun Ağasıoğlu Celil:

Azerbaycan Dilinin Morfologiyası), G. Ü. Kırşehir Fen-Ed. Fak. TDE Bölümü Bitirme Tezi.

Gökalp, Ziya. (2003) Türkçülüğün Esasları, Đstanbul.

Gökçe, Cemal. (1979) Kafkasya ve Osmanlı Đmparatorluğu’nun Kafkasya Siyaseti, Şamil

Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, Đstanbul.

Gölpınarlı, Abdülbaki. ″Kızılbaş″, Đslam Ansiklopedisi, cilt: 6, s. 789.

Gömeç, Saadettin. (1999) Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara.

Grigoriantz, Alexandre. (2000) Kafkasya Halkları, Sabah Yayınları, Đstanbul.

Gürsoy, Cevat. (1984) Volga, Türk Ansiklopedisi, Cilt: XXXIII, s. 319.

Habiçoğlu, Bedri. (1993) Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler, Đstanbul.

Hacılar, Valah. (2001) Borçalı Mehralı Bey Tarihi Hekiketlerde, Tiflis.

Hacılar, Valeh. (1992) Azerbaycan Folklor Ananeleri (Gürcistandaki Türk Dili Folklor

Örnekleri Esasında), Tiflis.

Hacılar, Valeh. (1999) Azerbaycan Halk Destanları Efsane Esatır ve Nağıl Deyimleri, Bakü.

Hekimoğlu, M. Đ. (1997) Oğuz Terekeme Halk Merasimleri ve Meydan Tamaşaları, Bakü.

Hizal, Ahmet Hazer. (1961) Kuzey Kafkasya Hürriyet ve Đstiklal Davası, Orkun Yayınları,

Ankara.

Huart, CL. (1993)″Haydar″, Đslam Ansiklopedisi, Đstanbul, V, 387.

Đbrahimov, M. R. A. (1996) ″Dağıstan Halkları XX. Yüzyılında Etnodemografik Problemler″,

Yeni Forum, Mart, s. 33.

Đlhan, Suat. (1999) Kafkasya’nın Gelişen Jeopolitiği, Ankara.

Joseph Von Hammer. (1990) Osmanlı Tarihi, Çeviren: Mehmed Ata-Prof. Dr. Abdülkadir

Karahan, Đstanbul.

Kafkasya. (1985) Yeni Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 5, Đstanbul, s. 1620.

Kaflı, Kadircan. (1942) Şimali Kafkasya, Vakıt Matbaası, Đstanbul.

Kalafat, Yaşar. (2001) ″Gürcistan Kültüründen Manzaralar″, Yeni Düşünce, 3-9 Ağustos,

Sayı: 2001/31, s. 26-30.

Kalafat, Yaşar. (2006) Türk Mistik Kültüründe ″Er″ veya Halk Kültürümüzde ″Er Tiplemesi″,

VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Türk Halk Kültüründe Gelenek, Görenek ve

Đnançlar/Traditions, Customs and Beliefs in Turkish Folk Culture, 9. Oturum-Session 9, 30.

2006 Cuma.

Kamacı, Ersoy. (1992) Çerkes Tarihi (Abazalar, Adigeler, Ubıhlar, Çeçenler, Dağıstanlılar,

Asetinler, Karaçaylar, Balkarlar, Lazlar, Gürcüler), Eylül.

Kantarcı, Hakan. (2005) ″Kafkasya Jeopolitiğinde Kriz Alanları ve Güç Mücadelelerinin

Türkiye’ye Etkileri, 2023 Dergisi, Sayı: 53, Eylül, s. 34.

Karakhi, Muhammed Tahir. (1987) Kafkas Mücahidi Đmam Şamilin Gazavatı, çev. T. Cemal

Kutlu, Đstanbul.

Karaman, Erdal. (2007) Azerbaycan Ağızları Üzerine Bir Deneme, Journal of Qafqaz

University, s. Number 20, s. 98, 99.

Karamanlı, M. Hüsamettin. (1996) ″Gürcistan″, DĐA, C. XIV, Đstanbul, s. 310.

Türkoğlu, Đsmail. (2005) Karapapaklar, TDV Đslam Ansiklopedisi, Cilt: XXIV, s. 470.

Karini, Jahangir. (2009) Erdebil Đli Ağızları, Doktora Tezi, Ankara.

Kaşıkçı, Nihat - YILMAZ, Hasan. (1999) Aras’tan Volga’ya Kafkaslar-Ülkeler-Đz Bırakanlar,

TÜRKAR, Türk Metal Sendikası Araştırma Bürosu, Ankara.

Kavaklıçeme, Hüsna. (2010) Kars ve Iğdır Azerileri Ağzı (Dil Đncelemesi-Metin-Dizin),

Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

Kemaloğlu, Muhammet. (2012) Terekeme –Karapapak Türkleri Ağzına Ait Sözcüklerden

Örnekler-Muş-Bulanık Çevresi, TÜRKIYAT MECMUASI, CILT 22, Sayı: 1, s. 61-97.

Kemaloğlu, Muhammet. (2011) Terekeme-Karapapak Türklerinde Dualar. (Alkışlar) ve

Beddualar. (Kargışlar), Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Spring/Bahar -

Issue/Sayı 26, s. 80-97.

Kemaloğlu, Muhammet. (2006) ″Kafkasya'ya Bakışımız ve Ermeniler (I. Bölüm)″, Kalgay

Dergisi, Yıl: 11 Sayı: 41, Temmuz-Ağustos-Eylül.

Kemaloğlu, Muhammet. (2006) ″Kafkasya'ya Bakışımız ve Ermeniler (II. Bölüm)″, Kalgay

Dergisi, Yıl: 11 Sayı: 42, Ekim-Kasım-Aralık.

Kemaloğlu, Şeyda-Muhammet. (2007) Elçibey’in Düşünceleri ve Kanun Devleti, Ankara.

Kırzıoğlu, M. Fahreddin. (1972) Dede Korkut Oğuznâmeleri Işığında Karapapaklar Borçalı-

Kazak Uruğu’nun Kür-Aras Boylarındaki 1800 Yılına Bir Bakış-Tarih Etnoloji ve Dil

Araştırmaları), Erzurum.

Kırzıoğlu, M. Fahrettin. (1997) “Çıldırlı Âşık Şenlik’te Vatan ve Millet Duyguları”, Âşık

Senlik Sempozyumu Bildirileri, Ankara, T. C. Kültür Bakanlığı Yay.

Kırzıoğlu, M. Fahrettin. (1970) ″Ahıska Bölgesi ve Türklük″, Türk Kültürü, Sayı: 87, s. 203-

Kırzıoğlu, M. Fahrettin. (1968) ″Cenûbî Garbî Kafkas Cumhuriyeti″, Türk Kültürü, Sayı: 72,

Ekim, s. 958-959.

Kırzıoğlu, M. Fahrettin. (2008) Çıldır Köyleri Seyahat Notları-I, Bizim Ahıska Üç Aylık

Kültür Dergisi, Sayı: 9, Yıl: 4, Kış.

Kırzıoğlu, M. Fahrettin. (2009) Çıldır Köyleri Seyahat Notları-II, Bizim Ahıska Üç Aylık

Kültür Dergisi, Sayı: 13, Yıl: 5, Kış.

Kırzıoğlu, M. Fahrettin. (1972) Karapapaklar: Borçalı-Kazak-Uruğunun Kür-Aras

Boylarındaki 1800 Yılına Bir Bakış; Atatürk Üniversitesi Yay, Erzurum.

Kırzıoğlu, M. Fahrettin. (1953) Kars Tarihi, Đstanbul.

Kırzıoğlu, M. Fahrettin. (1995) Khazarlar’ın Borçalı ve Kazak Boylarından Oluşan

Karapaph’lar da Çağımızın da Đnsan Heykeli Kabirtaş Yapma Geleneği, Ankara.

Kırzıoğlu, M. Fahrettin. (1993) Osmanlıların Kafkasya Ellerini Fethi. (1451-1590)Ankara.

Kırzıoğlu, M. Fahrettin. (1992) Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, Ankara.

Koç, Aylin. Kelime Sonunda Ünsüz Türemesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, http://www.

turkiyat. selcuk. edu. tr/pdfdergi/s28/koc. pdf.

Kosok, Pşimaho. (1960) Kuzey Kafkasya Hürriyet ve Đstiklal Savaşı Tarihinden Yapraklar,

Çeltüt Matbaası, Đstanbul.

Köktekin, Kâzım. (2007) Doğubayazıt Ağzının Ses Özellikleri, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları

Enstitüsü Dergisi, S. 33, Erzurum 2007, s. 1-9

Köstüklü, Nur. (1991) Yakınçağın Başından Günümüze Ortadoğu Ülkelerinin Anadolu'ya

Yönelik Politikaları, Türk Kültürü, Sayı: 336, Yıl, XXIX, Nisan, s. 221.

Kurat, A. Nimet. (1992) Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara.

Kutalmış, Orhan Güdül. (2003) Türkçe İnsan Adları ve Anlam-Kökenleri, İstanbul.

Kutlu, Tarık Cemal. (1993) Çeçenler, Dili Edebiyatı ve Tarihi ile Çerkezler, Đstanbul.

Kütükoğlu, Bekir. (1993) Osmanlı-Đran Siyasi Münasebetleri, Đstanbul.

Leonti, Lyulye. (2003) Tarihi Etnografik Makaleler, 1857-1862-1866, Çev: Papşu Murat,

Çerkesya, Çiviyazıları, Đstanbul.

Mansur, Şamil. (1995) Çeçenler, Sam Yayınları, Ankara.

Melikoff, Đrene. (2004) Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, Đstanbul.

Memmedli Ş. B. (2003) Azərbaycan Ədəbiyyatının Borçalı Qolu (1920-ci Đlə Qədər)

Monoqrafiya. Tbilisi: Kolori.

Memmedli Şureddin. (1991) Paralanmış Borçalı veya 1918 Yılı Ermenistan-Gürcistan

Muharebesinin Acı Neticesi, Azerneşr Yay, Bakü.

Memmedov, Nadir. (1993) Azerbaycan’da Yer Adları, Bakü.

Merçil, Erdoğan. (2003) Gürcistan Tarihi-Eski Çağlardan 1212’ye kadar-, Ankara.

Metcunatuka, Đzzet. (1330) Kafkas Tarihi, Đstanbul, Hürriyet Matbaası.

Mirahmedov, Eziz. Edebiyatşünaslıg Ensiklopedik Lüğeti. Bakı: Neşriyyat

Mumtaz, Salman. (1984) “Bayat” Kəlməsi Haqqında Qeydlər, RƏF, arx. -38, Q-32/570. Az-f.

m. P.

Mumtaz, Salman. Azərbaycan Bayatlarından Yetişən Ozan, Alim, Şair Və Saz Aşıqları. RƏĐ,

arx. -38, Q-8/183.

Mütercimler, Erol. (2006) Geleceği Yönetmek/Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekâta,

Đstanbul.

Namıtok, Aytek. (2003) Çerkeslerin Kökeni I, Çev: Aysel Çeviker, KAF-DAV Yayınları,

Ankara.

Naskali, Emine Gürsoy - Duranlı, Muvaffak. (1999) Altay Türkçesi Sözlüğü, TDK Yayınları,

Ankara.

Okatlı, Suzan. (2006) Anadolu Ağızlarında Ki Bağlama Edatı Đle Kurulan Yardımcı Cümleler,

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 21 Yıl: /2, s. 453-465.

Osmanlı Devleti’nde Ehl-i Sünnet’in Şii Akidesine Tenkidleri, Đstanbul, 2000.

Ostrogorsky, Georg. (1981) Bizans Devleti Tarihi, Çev. F. Işıltan, Ankara.

Ögel, Bahaeddin. (1984) Đslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara.

Ölmez, Zuhal Kargı. (2002) Meninski’nin Sözlüğündeki "Tartarca" Sözcükler, Cilt: 15,

Ankara, dergiler. ankara. edu. tr/detail. php?id=12&sayi_id=843-s. 67.

Özbay, Özdemir. (1995) Dünden Bugüne Kuzey Kafkasya, Ankara.

Özey, Ramazan. (1996) Tabiatı, Đnsanı ve Đktisadı ile Türk Dünyası, Đstanbul.

Özkan, Nevzat. (2003) Türk Dilinin Yurtları.

Öztürk, Mustafa. (2003) Kafkasya'nın Tarihi Coğrafyası ve Stratejik Önemi, Genelkurmay

ATASE-Sekizinci Askeri Tarih Semineri I, Ankara.

Ramazan, Musa. (1997) Bir Kafkas Göçmeninin Anıları, Đstanbul.

Saray, Mehmet. (1988) Kafkasya Araştırmalarının Türkiye Đçin Önemi, Kafkas Araştırmaları

I, Đstanbul.

Sarıkaya, Mahmut. (2001) Azerbaycan Türkçesinde Geniş Zaman Ve Şimdiki Zaman

Çekimleri Đle Güney Azerbaycan Türkçesindeki Örnekleri, TÜBAR-X-Azerbaycan Türkçesi.

Sarıkaya, Mahmut. (1998) Güney Azerbaycan Türkçesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Kayseri.

Sarıkaya, Mahmut. (2009) Teklik Đkinci Kişi Emir Çekimlerinin Anadolu Ve Azerbaycan

Ağızlarındaki Değişik Örnekleri Üzerine, TÜBAR-XXV-Bahar, s, 146.

Sarıkaya, Mahmut-SEYFEL, Mahmut. (2004) Kırşehir Abdal/Teber Dili Ve Anadolu,

Azerbaycan, Özbekistan Gizli Dilleriyle Đlgisi, TÜBAR-XV-Bahar, 244.

Saydam, Abdullah. (1993) Kafkasya’da Bağımsızlık Mücadeleleri ve Türkiye, KTÜ,

Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Trabzon.

Sevinç, Necdet. (2009) Türkiye'nin Türklük'le Đlgisi Kesiliyor, Türk Dünyası Tarih Kültür

Dergisi, Sayı: 272, Ağustos, s. 46.

Seyidov, Mirali. (1989) Azerbaycan Halkının Soykökünü Düşünürken, Bakü.

Streck, M. (1967) ″Kaf Dağı″, Đslam Aansiklopedisi, Cilt: VI, Đstanbul, s. 59-61.

Sümer, Faruk. (1976) Safevi Devletinin Kuruluşu, Ankara.

Şahin, Murat. (2001) ″Transkafkasya Siyasi Coğrafyasında Etnik Dağılımın Etkileri″,

Avrasya Etüdleri, TĐKA Yay. , Yaz, No. 19, ss. 33-35.

Şapolyo, Enver Behnan. (1964) Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul.

Şiraliyev, M. (1962) Azerbaycan Dialektologiyasının Esasları, Bakü.

Tanyu, Hikmet. Türklerin Dini Tarihi, Türk Kültür Yayını, Đstanbul, tarihsiz.

Tavkul, Ufuk. (2002) ″Kafkasya ve Çevresindeki Türk Toplulukları″, Yeni Türkiye Yay. ,

Ankara.

Tavkul, Ufuk. (2002) Etnik Çatışmaların Gölgesinde Kafkasya, Ötüken Yayıncılık, Đstanbul.

Tavkul, Ufuk. (1993) Kafkasya Dağlarında Hayat ve Kültür, Đstanbul.

Terim, Şerafettin. (1976) Kafkas Tarihinde Abhazlar ve Çerkezlik Mefhumu, Đstanbul.

Tişkov, V. A. , Fillipova, E. Đ. (2000) Eski Sovyet Ülkelerinde Etnik Đlişkiler ve Sorunlar,

ASAM Yayınları, Ankara.

Togan, Zeki Velidi. (1933) Azerbaycan Etnografisine Dair, Azerbaycan Yurt Bilgisi, Sayı:

, s. 101-107; Sayı: 18, s. 247-253.

Togan, Zeki Velidi. (1933)Azerbaycan Etnoğrafisi, II.

Togan, Zeki Velidi. (1944) ″Azerbaycan″, Đslam Aansiklopedisi, II, Đstanbul, s. 94.

Togan, Zeki Velidi. (1970) Umumi Türk Tarihine Giriş, Đstanbul.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü, http: //tdkterim. gov. tr/ttas/

Uysal, Đdris Nebi. (2010)Karaman Đli Ağızlarının Ses Özellikleri Bakımından Türkiye

Türkçesi Ağızları Arasındaki Yeri, Turkish Studies International Periodical For the

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/1 Winter.

Ülke Raporu. (2001) Avrasya Dosyası, Sayı: 1, s. 1.

Valehoğlu Hacılar, Fahri. (2009) Borçalı Türklerinin Menşei ve Etnik Sınırları, Bizim Ahıska

Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 14, Bahar.

Yalçınkaya, Alâeddin, Kafkaslar’da “Türkî” Kavimler: Çerkezler, Abhazlar, Kabartaylar,

Adıgeler, Çeçenler. (2006). Đnguşlar, Dağıstanlılar ve Diğerleri, Akademik Bakış Uluslararası

Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 9 Mayıs.

Yegane, Đsa. (1990) Karapapakların Tarih ve Kültürüne Bir Bakış, Nogadey.

Yeniaras, Orhan. (1994) Karapapak ve Terekemelerin Siyasî ve Kültürel Tarihine Giriş,

Đstanbul.

Yılmaz, Salih. (2007) Karapapak. (Terekeme)Türkleri, Ankara.

Yolcu, Mehmet Ali. (2012) Azerbaycan Holavar Ve Sayacı Nağmelerinin Tür Özellikleri,

Đdil, Cilt 1, Sayı 1 / Volume 1, Number 1, s. 38-49.

Yüzbey, Đrade. (2008) Ahıskalı Türkler ve Kültürleri, Turkish Studies International Periodical

For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/7 Fall.

ELEKTRONĐK KAYNAKLAR

http: //www.gizlitarih.com/index.php?e=228,″Kuzey Kafkasya’da İslamiyet″,

http://www.yesevi.edu. tr/index. php?menu_id=75,Kazakça-Türkçe, Türkçe-Kazakça

Sözlük;

http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFB0ED0AA5232E

F25881B305C3223FFKazak Edebiyatı.

SÖZLÜ KAYNAKLAR

Kaynak: Bedrettin Kemaloğlu.

Kaynak: Hadice (Münevver)Kemaloğlu.

Kaynak: Ümmiye Doğan.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c)